Sprejem v KCO Palčica

Če je z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da je njegove koristi mogoče zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, CSD odvzame otroka in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod, še preden sodišče odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe.

V Krizni center se lahko otroke namešča katerikoli dan ob katerikoli uri, saj so delavci Kriznega centra za otroke prisotni dan in noč ter vse dni v letu. Število otrok je omejeno glede na koristi otrok, kadrovsko in prostorsko situacijo.  

Hiša zavetja Palčica sprejema otroke iz cele Slovenije. Otroka lahko v krizni center namestijo le strokovni delavci Centra za socialno delo (CSD, interventna služba) na pravni podlagi Družinskega zakonika.

V Krizni center so lahko sprejeti otroci, ki niso zdravstveno ogroženi do te mere, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje. Prav tako njihovo zdravstveno stanje ne sme biti ogrožajoče za druge otroke in zaposlene. Pristojni Center za socialno delo pred namestitvijo otrokom zagotovi zdravniški pregled. O otroku pa poskušajo pridobiti čim več možnih informacij o otrokovih navadah in potrebah ter zdravstvenemu stanju (zdravila, bolezni, itd.).  

V času bivanja KCO v zvezi z otrokom vodi spis z vsemi uradnimi zaznamki in opažanji zaposlenih. V čim krajšem možnem času, po namestitvi otroka, se skliče strokovni tim z namenom iskanja najboljših trajnejših rešitev za otroka. Poleg tega pa ves čas bivanja otroka pristojni CSD in KCO sproti, po elektronski pošti ali telefonično sodelujeta in je tako omogočen stalen pretok informacij o posebnostih bivanja otroka.